แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ประกาศแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Download เอกสาร

เอกสาร Online สำหรับ Download

TitleCategoriesDate
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB) และ Non-tuberculosis mycobacteria (NTM) ๑๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/11/082022-11-08 11:27:07
ประกาศแผนการจัดซื้ออะไหล่ชุดจ่ายไฟอุปกรณ์ขยายสัญญาณและเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของเหลวสำหรับเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)ประกาศแผน2022/11/022022-11-02 16:43:41
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ประกวดราคา, ประกาศแผน2022/10/312022-10-31 10:24:40
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา2022/10/272022-10-27 14:47:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/272022-10-27 13:35:55
ประกวดผู้ชนะซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 30000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/212022-10-21 16:16:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ apixaban ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/192022-10-19 10:36:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/182022-10-18 08:58:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet,๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะ2022/10/172022-10-17 08:59:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/122022-10-12 11:15:50
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลศูนย์สารสนเทศ(Network System) ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคา2022/10/112022-10-11 16:38:26
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคา2022/10/112022-10-11 15:49:37
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม)โดยวิธิ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/10/102022-10-10 10:35:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ, ไม่มีหมวดหมู่2022/10/072022-10-07 13:43:06
ประกวดราคาซื้อยาatorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ table ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา2022/10/072022-10-07 11:03:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ2022/10/072022-10-07 09:04:52
ประกวดราคาซื้อยา clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/302022-09-30 16:07:19
ประกวดราคาซื้อยา enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection, ๐.๖ mL prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/302022-09-30 15:24:28
ประกวดราคาซื้อamlodipine ๕ mg + atorvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา2022/09/302022-09-30 14:21:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ, ไม่มีหมวดหมู่2022/09/212022-09-21 13:07:00
ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อ ชุดนํ้ายาสําเร็จรูป สําหรับตรวจหาสารพันธกุรรมของเชื้อMycobacterium tuberculosis (MTB) และ Non –tuberculosis mycobacteria (NTM) ๑๐๐๐ Test ระยะ เวลา ๙ เดือนประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:52:38
ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อ ชุดแยกสารพันธุกรรมเชื้อ Novel Coronavirus (SARCoV-๒) ๑๐,๐๐๐ Test ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:50:17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเวชภัณฑ์ 9 รายการประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:47:11
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4(80 แกรม)ประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:28:50
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จำนวน ๓๐๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา2022/09/152022-09-15 19:37:31
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา2022/09/132022-09-13 14:56:28
ร่างประกวดราคาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/122022-09-12 08:55:22
ประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/072022-09-07 14:18:54
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา apixaban ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/072022-09-07 09:38:19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะเวลา ๓๖ เดือนประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/052022-09-05 16:12:49
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/052022-09-05 16:07:24
ประกวดราคาซื้อยา empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet,๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/052022-09-05 09:44:21
โครงการซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 30,000 Testประกาศแผน2022/09/022022-09-02 14:25:18
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่2022/08/312022-08-31 12:21:17
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ยาจำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/262022-08-26 11:39:07
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ยาจำนวน 7 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/262022-08-26 11:37:26
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/242022-08-24 14:46:21
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคา2022/08/222022-08-22 20:22:00
จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/222022-08-22 14:12:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศผู้ชนะ2022/08/172022-08-17 13:25:29
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา 3ปี และเช่าเหมาบริการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 139 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนประกาศราคากลาง2022/08/152022-08-15 17:04:41
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง2022/08/152022-08-15 15:43:11
ประกาศราคากลาง กระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง2022/08/152022-08-15 15:40:54
ประกวดราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/102022-08-10 09:40:12
ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/102022-08-10 09:38:20
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา 3ปี และเช่าเหมาบริการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 139 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:23:50
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:19:53
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566ประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:33:28
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:31:31
ประกาศเผยแพร่แผน กระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:28:46
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 8 รายการ ของระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:23:17
TitleCategoriesDate
ประกาศแผนการจัดซื้ออะไหล่ชุดจ่ายไฟอุปกรณ์ขยายสัญญาณและเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของเหลวสำหรับเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)ประกาศแผน2022/11/022022-11-02 16:43:41
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ประกวดราคา, ประกาศแผน2022/10/312022-10-31 10:24:40
ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อ ชุดนํ้ายาสําเร็จรูป สําหรับตรวจหาสารพันธกุรรมของเชื้อMycobacterium tuberculosis (MTB) และ Non –tuberculosis mycobacteria (NTM) ๑๐๐๐ Test ระยะ เวลา ๙ เดือนประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:52:38
ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อ ชุดแยกสารพันธุกรรมเชื้อ Novel Coronavirus (SARCoV-๒) ๑๐,๐๐๐ Test ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:50:17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเวชภัณฑ์ 9 รายการประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:47:11
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4(80 แกรม)ประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:28:50
โครงการซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 30,000 Testประกาศแผน2022/09/022022-09-02 14:25:18
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา 3ปี และเช่าเหมาบริการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 139 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:23:50
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:19:53
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566ประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:33:28
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:31:31
ประกาศเผยแพร่แผน กระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:28:46
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 8 รายการ ของระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:23:17
TitleDate
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB) และ Non-tuberculosis mycobacteria (NTM) ๑๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/11/082022-11-08 11:27:07
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม)โดยวิธิ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)2022/10/102022-10-10 10:35:52
ประกวดราคาซื้อยา clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/09/302022-09-30 16:07:19
ประกวดราคาซื้อยา enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection, ๐.๖ mL prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/09/302022-09-30 15:24:28
ร่างประกวดราคาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/09/122022-09-12 08:55:22
ประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/09/072022-09-07 14:18:54
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา apixaban ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/09/072022-09-07 09:38:19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะเวลา ๓๖ เดือน2022/09/052022-09-05 16:12:49
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือน2022/09/052022-09-05 16:07:24
ประกวดราคาซื้อยา empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet,๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/09/052022-09-05 09:44:21
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/08/312022-08-31 12:21:17
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ยาจำนวน 2 รายการ2022/08/262022-08-26 11:39:07
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ยาจำนวน 7 รายการ2022/08/262022-08-26 11:37:26
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/08/242022-08-24 14:46:21
จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือน2022/08/222022-08-22 14:12:47
ประกวดราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/08/102022-08-10 09:40:12
ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022/08/102022-08-10 09:38:20
TitleCategoriesDate
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/272022-10-27 13:35:55
ประกวดผู้ชนะซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 30000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/212022-10-21 16:16:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ apixaban ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/192022-10-19 10:36:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/182022-10-18 08:58:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet,๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะ2022/10/172022-10-17 08:59:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/122022-10-12 11:15:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ, ไม่มีหมวดหมู่2022/10/072022-10-07 13:43:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ2022/10/072022-10-07 09:04:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ, ไม่มีหมวดหมู่2022/09/212022-09-21 13:07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศผู้ชนะ2022/08/172022-08-17 13:25:29

งานประชุมวิชการประจำปี 2565 ร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology Hospital

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 “Smart Health Care and Maternal – Child Wellbeing in the New Normal Era”
วันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช